Wpisy z tagiem: UE

niedziela, 12 maja 2013

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych zmieniające m.in. przepisy regulujące kwestie:
a) miejsca świadczenia usług,
b) składania informacji podsumowujących.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do składania informacji podsumowujących VAT-UE zobowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) - zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący:
- wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
- wewnątrzwspólnotowych C,
- dostaw towarów w ramach transakcji trójstronnych (zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2 ww. ustawy), na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
- świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Informacje podsumowujące składane są za okresy miesięczne lub kwartalne.

UWAGA!!! Podatnicy, którzy nie dokonają w danym okresie rozliczeniowym dostaw lub/i nabyć wewnątrzwspólnotowych lub/i świadczenia usług, o którym mowa wyżej, nie mają obowiązku składania informacji podsumowującej za ten okres.

System Wymiany Informacji o Podatku VAT (ang. VAT Information Exchange System) został wprowadzony z początkiem 1993 r. w związku z zakończeniem budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 

Z dniem 01.01.1993 r. zniesiono granice fiskalne pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co zrodziło konieczność wprowadzenia środków przejściowych w celu zapewnienia neutralności wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz uniknięcia podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania w transakcjach handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE. 

Z tym dniem weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT handlu wewnątrzwspólnotowego zamieszczone w Rozdziale XVIa Szóstej Dyrektywy VAT. 
Terminy "eksport" i "import" w odniesieniu do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami z państw członkowskich UE zastąpiono terminami "dostawa wewnątrzwspólnotowa" i "nabycie wewnątrzwspólnotowe"
Przepisy te wprowadziły na okres przejściowy (istniejący do chwili obecnej) zasadę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych zakupów u nabywcy z jednoczesnym zwolnieniem od podatku (z prawem do odliczenia podatku naliczonego) dostaw dokonanych przez dostawcę. Zasada ta dotyczy jedynie towarów oraz niektórych usług związanych z transportem tych towarów. 

Zniesienie kontroli granicznej w obrotach wewnątrz Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia nowych dokumentów i procedur niezbędnych do rejestrowania wielkości obrotu dla potrzeb podatkowych. Dostawy i nabycia towarów w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej wykazywane są przez podatników w deklaracjach podatkowych dla podatku VAT. Podatnicy zobowiązani są również do składania za każdy miesiąc lub kwartał kalendarzowy, w terminach ustalonych przez państwa członkowskie, zbiorczych zestawień wewnątrzwspólnotowych dostaw i opcjonalnie - nabyć dokonanych przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym. 

Zarejestrowani podatnicy podatku VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć uzyskują w swoim kraju numer identyfikacyjny (NIP) poprzedzony dwuliterowym prefixem - kodem charakterystycznym dla każdego państwa członkowskiego. Dane każdego z podatników wraz z numerem identyfikacyjnym poprzedzonym prefixem umieszczane są w bazie danych stanowiącej podstawę działania systemu VIES. 

Uzyskanie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku (z prawem do odliczenia podatku naliczonego) lub ewentualnie stawki 0% - zależnie od rozwiązań poszczególnych państw - może być zrealizowane, jeżeli towar został fizycznie przemieszczony z jednego kraju do drugiego, a nabywcą jest podatnik posiadający ważny numer identyfikacyjny. Dokumentem potwierdzającym dokonanie w/w transakcji będzie faktura, na której uwidocznione będą m.in. dane (wraz z numerami identyfikacyjnymi) dotyczące dostawcy i nabywcy. 

Potwierdzanie numeru VAT kontrahenta zagranicznego.

Podatnik - dostawca może zweryfikować informacje o swoim nabywcy z innego kraju członkowskiego poprzez System VIES. 
Konieczne jest tu jednak wystąpienie do organów podatkowych o potwierdzenie danych kontrahenta. 

Podatnik ma możliwość uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy dany numer identyfikacyjny VAT jest ważny,
 • czy dany numer identyfikacyjny jest numerem nadanym określonemu (co do nazwy i adresu) podmiotowi gospodarczemu.

W odpowiedzi uzyska następujące komunikaty:

 • tak, numer identyfikacyjny VAT jest ważny, lub
 • nie, numer identyfikacyjny VAT jest nieważny, lub
 • tak, numer identyfikacyjny VAT jest numerem nadanym wskazanemu podmiotowi gospodarczemu, lub
 • nie, numer identyfikacyjny VAT nie jest numerem nadanym wskazanemu podmiotowi gospodarczemu.


Z powodu bezpieczeństwa i ochrony danych narodowe administracje podatkowe nie udostępniają bezpośrednio nazwy i adresu podmiotu, którego dotyczy zapytanie, a jedynie potwierdzają lub nie stan faktyczny podany przez podatnika. 

W państwach UE potwierdzanie numerów identyfikacyjnych przez podatników odbywa się za pośrednictwem jednostek administracyjnych (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem), a także w niektórych krajach w systemie on-line. 
Dodatkowo Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę internetową: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numeru VAT kontrahenta. 

Polski podatnik VAT lub osoba prawna nie będącą podatnikiem VAT, mający interes prawny w złożeniu wniosku o zidentyfikowanie kontrahenta z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej może złożyć wniosek o zidentyfikowanie takiego kontrahenta na piśmie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie lub do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych lub Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Państwa Członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 97 ust.17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 54 poz. 535 ze zm.). 

W celu uzyskania potwierdzenia identyfikacji kontrahenta z państwa członkowskiego Unii Europejskiej podatnik ma prawo:

 • skontaktować się telefonicznie z US zgodnie z właściwością miejscową zleceniodawcy,
 • złożyć pisemny wniosek VAT-ID do właściwego dla siebie ze względu na właściwość miejscową Urzędu Skarbowego w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia numeru VAT kontrahenta z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wniosek powinien zawierać:

 1. w części dotyczącej wnioskodawcy:
  • numer NIP wnioskodawcy,
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres miejsca zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby dla organizacji,
 2. w części dotyczącej podmiotów podlegających zidentyfikowaniu:
  • kraj UE,
  • numer VAT,
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres miejsca zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby dla organizacji,
  • dzień, w którym maja obowiązywać oczekiwane informacje o kontrahencie.