RSS
sobota, 08 czerwca 2013

System Wymiany Informacji o VAT - VAT Information Exchange System (w skrócie VIES) jest to system informatyczny pozwalający na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. System ten składa się z krajowych baz danych połączonych we wspólną sieć Wspólnoty Europejskiej.

W Systemie Wymiany Informacji o VAT funkcjonują także izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej.

Podstawę prawną funkcjonowania systemu VIES stanowi Rozporządzenie Rady 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej. 
Rozporządzenie to reguluje i sankcjonuje funkcjonowanie Centralnych Biur Łącznikowych (Central Liaison Office - CLO) jako instytucji koordynujących działanie VIES. W Polsce jest to Biuro Wymiany Informacji o VAT, ulokowane w strukturach Ministerstwa Finansów w Warszawie oraz Ośrodek Zamiejscowy w Koninie (Call Center). Do najważniejszych zadań tego ostatniego należy udzielanie podatnikom informacji w zakresie:

stosowania przepisów w zakresie podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, tel.: (063) 242 33 55; 
potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów, tel.: (063) 242 33 55, fax 240 19 89, email: numery.vat@mofnet.gov.pl lub listownie: Ministerstwo Finansów, Ośrodek Zamiejscowy Biura Wymiany Informacji o VAT w Koninie, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin (wnioski należy składać na formularzu VAT-ID)

Dodatkowo Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę internetową, na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta, jak również upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje.

VIES powstał w celu zapewnienia kontroli przepływu towarów między państwami członkowskimi. Daje on możliwość wykrywania wszelkich nieprawidłowości z tym związanych, a co za tym idzie, zapobiega powstawaniu strat we wpływach podatkowych. VIES pozwala każdej administracji podatkowej państw członkowskich, w dowolnym czasie uzyskać informacje o dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT działających na wspólnym rynku UE.

Podatek VAT

Każdy podatnik VAT dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych ma obowiązek posiadania unikalnego numeru VAT przyznanego dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego przez administrację podatkową państwa członkowskiego UE, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. Posiadanie takiego numeru uprawnia podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 0% z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, zaś administracji podatkowej daje możliwość szybkiej weryfikacji statusu podatkowego polskiego i unijnego podatnika. W Polsce numer ten ma postać zwykłego numeru NIP poprzedzonego dwuliterowym kodem kraju, czyli "PL".

Administracje podatkowe państw członkowskich mają obowiązek - potwierdzania na wniosek podatników - numerów identyfikacyjnych VAT przydzielonych podatnikom dokonującym transakcji wewnątrzwspólnotowych. Daje to możliwość sprawdzenia czy nabywca towarów jest zarejestrowanym podatnikiem VAT dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego, co stanowi formę zabezpieczenia podatnika przed nieuczciwymi partnerami handlowymi. Krajowe administracje podatkowe, a także Biura Wymiany Informacji o VAT, status podatkowy kontrahenta potwierdzają telefonicznie, faxem, listownie, pocztą elektroniczną, a w niektórych krajach także on-line. Z powodu bezpieczeństwa i ochrony danych, nie są udostępniane bezpośrednio nazwy podmiotu, którego dotyczy zapytanie, a jedynie potwierdzany jest lub też nie, stan faktyczny podany przez podatnika. wypowiedzenie.

Chcąc zastosować zerową stawkę VAT należy uważać – jeżeli firma, z którą współpracujemy jest z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, to wpierw należy dowiedzieć się, czy nasz kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Jeżeli tego nie dopilnujemy, możemy ponieść karę za zastosowanie zerowej stawki VAT. W związku z tym oczywiste jest, że nasi dostawcy również będą żądać przedstawienia odpowiednich potwierdzeń. My także mamy możliwość weryfikacji otrzymanych danych poprzez sprawdzenie ich w powszechnie dostępnej bazie informacji o podatnikach VAT, znajdującej się chociażby na stronie Unii Europejskiej. Takie informacje możemy znaleźć także gdzie indziej, gdyż bazy podatników prowadzone są przez wszystkie kraje z UE.

NIP europejski zaczął obowiązywać wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jest numerem podatnika VAT stworzonym na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego, stąd zwany jest numerem VAT UE.
Komu ten numer może być przyznany? Otóż jego posiadanie obejmuje tych podatników, którzy prowadząc swoją działalność gospodarczą mają kontakty handlowe z firmami z krajów należących do Unii Europejskiej. Aby uzyskać NIP europejski należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o nadanie numeru NIP EU. Warto dodać, że musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce rejestracji podatnika VAT. Nie należy się martwić praktyczną niedogodnością nowego numeru – nie będziemy musieli specjalnie się starać, aby go ponownie zapamiętać. NIP EU będzie się różnił od starego numeru jedynie dodatkowymi literkami PL. Jego nadanie zaś odbędzie się po uprzednim zgłoszeniu aktualizacyjnym VAT-R. Oba formularze – VAT-R oraz VAT-R.UE możemy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów.

http://nanowrimo.org/participants/mmllmm

niedziela, 12 maja 2013

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej są obowiązani, przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia, do zarejestrowania się dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.
Od dnia 1 stycznia 2010 r.  obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT-UE dotyczy również podatników dokonujących świadczenia/nabywania usług, o których mowa w art. 28b i art. 100 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Rejestracji dla potrzeb VAT-UE dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiednich pozycji na druku VAT-R (część C3).

Wzór zgłoszenia VAT-R.

Podatnicy, którzy dostaną potwierdzenie o zarejestrowaniu ich jako podatników VAT-UE (potwierdzenie - druk VAT-5UE), są obowiązani posługiwać się w transakcjach wewnątrzwspólnotowych numerem identyfikacji podatkowej (NIP), nadanym zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. nr 142, poz. 702 ze zm.), poprzedzonym kodem "PL".

 

Dla osób, które potrzebują weryfikować wiele numerów VAT przydatna będzie aplikacja sprawdzająca wiele numerów w jednym cyklu. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu ponieważ listę numerów można skopiować i wkleić do formularza, bez konieczności wprowadzania numeru jeden po drugim.

Link do aplikacji: http://vatnumber.info/jak-sprawdzic-numer-vat/

Od dnia 1 stycznia 2010r. obowiązują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008r., określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

Polska implementowała przepisy ww. dyrektywy poprzez ustawę z dnia 23 października 2009r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504), która w art. 1 pkt 10 wprowadza zmiany w art. 89 ustawy, oraz w wydanym na jej podstawie rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr
224, poz. 1800).

Zatem od dnia 1 stycznia 2010r. polscy podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabywanych towarów lub usług w innym państwie członkowskim, składając wniosek w formie elektronicznej w państwie członkowskim siedziby, za pośrednictwem portalu elektronicznego, utworzonego przez to państwo członkowskie.

Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych zmieniające m.in. przepisy regulujące kwestie:
a) miejsca świadczenia usług,
b) składania informacji podsumowujących.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do składania informacji podsumowujących VAT-UE zobowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. nr 54, poz. 535 ze zm.) - zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE, dokonujący:
- wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
- wewnątrzwspólnotowych C,
- dostaw towarów w ramach transakcji trójstronnych (zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2 ww. ustawy), na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
- świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0 %, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

Informacje podsumowujące składane są za okresy miesięczne lub kwartalne.

UWAGA!!! Podatnicy, którzy nie dokonają w danym okresie rozliczeniowym dostaw lub/i nabyć wewnątrzwspólnotowych lub/i świadczenia usług, o którym mowa wyżej, nie mają obowiązku składania informacji podsumowującej za ten okres.

System Wymiany Informacji o Podatku VAT (ang. VAT Information Exchange System) został wprowadzony z początkiem 1993 r. w związku z zakończeniem budowy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. 

Z dniem 01.01.1993 r. zniesiono granice fiskalne pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co zrodziło konieczność wprowadzenia środków przejściowych w celu zapewnienia neutralności wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz uniknięcia podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania w transakcjach handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE. 

Z tym dniem weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT handlu wewnątrzwspólnotowego zamieszczone w Rozdziale XVIa Szóstej Dyrektywy VAT. 
Terminy "eksport" i "import" w odniesieniu do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami z państw członkowskich UE zastąpiono terminami "dostawa wewnątrzwspólnotowa" i "nabycie wewnątrzwspólnotowe"
Przepisy te wprowadziły na okres przejściowy (istniejący do chwili obecnej) zasadę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych zakupów u nabywcy z jednoczesnym zwolnieniem od podatku (z prawem do odliczenia podatku naliczonego) dostaw dokonanych przez dostawcę. Zasada ta dotyczy jedynie towarów oraz niektórych usług związanych z transportem tych towarów. 

Zniesienie kontroli granicznej w obrotach wewnątrz Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia nowych dokumentów i procedur niezbędnych do rejestrowania wielkości obrotu dla potrzeb podatkowych. Dostawy i nabycia towarów w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej wykazywane są przez podatników w deklaracjach podatkowych dla podatku VAT. Podatnicy zobowiązani są również do składania za każdy miesiąc lub kwartał kalendarzowy, w terminach ustalonych przez państwa członkowskie, zbiorczych zestawień wewnątrzwspólnotowych dostaw i opcjonalnie - nabyć dokonanych przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym. 

Zarejestrowani podatnicy podatku VAT dokonujący wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć uzyskują w swoim kraju numer identyfikacyjny (NIP) poprzedzony dwuliterowym prefixem - kodem charakterystycznym dla każdego państwa członkowskiego. Dane każdego z podatników wraz z numerem identyfikacyjnym poprzedzonym prefixem umieszczane są w bazie danych stanowiącej podstawę działania systemu VIES. 

Uzyskanie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku (z prawem do odliczenia podatku naliczonego) lub ewentualnie stawki 0% - zależnie od rozwiązań poszczególnych państw - może być zrealizowane, jeżeli towar został fizycznie przemieszczony z jednego kraju do drugiego, a nabywcą jest podatnik posiadający ważny numer identyfikacyjny. Dokumentem potwierdzającym dokonanie w/w transakcji będzie faktura, na której uwidocznione będą m.in. dane (wraz z numerami identyfikacyjnymi) dotyczące dostawcy i nabywcy. 

Potwierdzanie numeru VAT kontrahenta zagranicznego.

Podatnik - dostawca może zweryfikować informacje o swoim nabywcy z innego kraju członkowskiego poprzez System VIES. 
Konieczne jest tu jednak wystąpienie do organów podatkowych o potwierdzenie danych kontrahenta. 

Podatnik ma możliwość uzyskania odpowiedzi na następujące pytania:

 • czy dany numer identyfikacyjny VAT jest ważny,
 • czy dany numer identyfikacyjny jest numerem nadanym określonemu (co do nazwy i adresu) podmiotowi gospodarczemu.

W odpowiedzi uzyska następujące komunikaty:

 • tak, numer identyfikacyjny VAT jest ważny, lub
 • nie, numer identyfikacyjny VAT jest nieważny, lub
 • tak, numer identyfikacyjny VAT jest numerem nadanym wskazanemu podmiotowi gospodarczemu, lub
 • nie, numer identyfikacyjny VAT nie jest numerem nadanym wskazanemu podmiotowi gospodarczemu.


Z powodu bezpieczeństwa i ochrony danych narodowe administracje podatkowe nie udostępniają bezpośrednio nazwy i adresu podmiotu, którego dotyczy zapytanie, a jedynie potwierdzają lub nie stan faktyczny podany przez podatnika. 

W państwach UE potwierdzanie numerów identyfikacyjnych przez podatników odbywa się za pośrednictwem jednostek administracyjnych (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem), a także w niektórych krajach w systemie on-line. 
Dodatkowo Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT, uruchomiła stronę internetową: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numeru VAT kontrahenta. 

Polski podatnik VAT lub osoba prawna nie będącą podatnikiem VAT, mający interes prawny w złożeniu wniosku o zidentyfikowanie kontrahenta z Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej może złożyć wniosek o zidentyfikowanie takiego kontrahenta na piśmie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie lub do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych lub Naczelnik Urzędu Skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Państwa Członkowskiego innym niż terytorium kraju (art. 97 ust.17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 54 poz. 535 ze zm.). 

W celu uzyskania potwierdzenia identyfikacji kontrahenta z państwa członkowskiego Unii Europejskiej podatnik ma prawo:

 • skontaktować się telefonicznie z US zgodnie z właściwością miejscową zleceniodawcy,
 • złożyć pisemny wniosek VAT-ID do właściwego dla siebie ze względu na właściwość miejscową Urzędu Skarbowego w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia numeru VAT kontrahenta z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wniosek powinien zawierać:

 1. w części dotyczącej wnioskodawcy:
  • numer NIP wnioskodawcy,
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres miejsca zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby dla organizacji,
 2. w części dotyczącej podmiotów podlegających zidentyfikowaniu:
  • kraj UE,
  • numer VAT,
  • imię i nazwisko lub nazwa,
  • adres miejsca zamieszkania dla osób fizycznych lub adres siedziby dla organizacji,
  • dzień, w którym maja obowiązywać oczekiwane informacje o kontrahencie.